PAMĄSTYMAI | UGDYMO PROGRAMOS

Kas ugdo vaikus šeimoje žino, jog kiekvienais metais mokyklai pateikiame savo metų planus. Juose aprašome kokius dalykus mokysime, ko sieksime, ko tikimės.

Tai va, skaitau, pildau, planuoju ir svajoju. Taip, svajoju, kaip būtų gerai, jog kiekvienas vaikas galėtų pasiekti to, ko iš jo reikalaujama programoje. Ir kad kiekvienas mokytojas gautų sąlygas įsijausti į tas programas, galėtų jose gyventi ir įtraukti vaikus. O svarbiausia, visi jaustų malonumą mokytis ir mokyti.

Pavyzdžiui, gamtos mokslų programos kryptis trečiokui:

,,Gamtos mokslai suteikia galimybę atsakyti į daugelį žmoniją dominančių ir jai svarbių klausimų apie supantį pasaulį ir technologijas remiantis įrodymais, pagrįstais patirtimi, stebėjimais ir tyrimais. Ugdymas grindžiamas gamtos reiškinių bei procesų holistine interpretacija ir yra orientuotas į gamtoje vykstančių reiškinių pažinimą juos interpretuojant lokaliame ir globaliame kontekste. Gamtos mokslų pamokų metu atskleidžiama mokslo ir technologijų vystymosi dinamika ir alternatyvos. Mokantis gamtos mokslų yra vertingas atradimų džiaugsmo patyrimas ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį skatinimas. Labai svarbi mokinių tiriamoji veikla, apimanti ne tik konkrečias atliekamas užduotis, bet ir tyrimų planavimą. Taip sudaromos prielaidos mokiniams ugdytis kritinio ir kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimus, kelti asmeninius iššūkius, susikurti naujų žinių, identifikuoti problemas, aiškinti reiškinius, daryti įrodymais grįstas išvadas, naudoti tyrimų metodus ir kt. Mokiniai skatinami atpažinti gamtamokslines problemas ir jas spręsti, vadovaujantis darnaus vystymosi, sveikos gyvensenos principais, atsakingai taikant įgytas žinias ir gebėjimus įvairiose gyvenimo situacijose. 

Svarbi gamtamokslinio ugdymo dalis – mokinių vertybinių nuostatų plėtojimas siekiant, kad jie taptų brandžiomis, pasitikinčiomis savo jėgomis kūrybiškomis, gerbiančiomis kitokią nuomonę, priimančiomis įvairias kultūras, tautiškai sąmoningomis, pilietiškomis, demokratiškomis asmenybėmis, kurioms yra svarbios bendrosios žmogaus moralės normos, asmeninė atsakomybė ir dalyvavimas sprendžiant darnaus vystymosi problemas pagal savo kompetenciją ir galimybes.”

Šaltinis www.emokykla.lt

Aprašas tiesiog tobulas!

Arba dorovinis ugdymas:

,,Etikos dalyko paskirtis – ugdyti atsakingą, sąmoningą mokinių nuostatą savęs, kito asmens (toliau – Kito), visuomenės, gamtos ir pasaulio atžvilgiu. Etikos pamokose mokiniai mokosi kelti etinius, filosofinius klausimus, padedančius geriau pažinti savo emocijas, jausmus, mintis, atveriančius dialogo su Kitu galimybę bei norą suprasti buvimo mažose ir didelėse bendruomenėse, kuriose kasdien gyvenama ir veikiama, prasmę. Etika taip pat skirta analizuoti žmogaus bei gamtos santykį, ugdyti ekologinę savimonę.”

Šaltinis www.emokykla.lt

Puiku! Planai puikiai paruošti, krūvos rekomendacijų, patarimų pedagogams, pamokėlių. Bet każkodėl rezultatai kasmet prastėja. Vis daugiau vaikų perdega emociškai, nejaučia mokslo skonio, nesupranta dėstomos medžiagos.

Net neabejoju, kad visos sistemos veiktų, jeigu visam chaoso paradui nevadovautų pats ,,ponas egoizmas” arba kitaip tariant vidinis prigimtinis kiekvieno noras vadovauti, stovėti aukščiau už kitus, pasinaudoti kitais.

Didelio čia daikto, gamtoje visur yra hierarchija. Visur kažkas kažkam vadovauja. Ir tai būtų gerai jeigu vadovavimas būtų iš vieno taško, dėl vieno tikslo. Kaip yra pas gyvūnus, augalus ar kituose gamtos elementuose. Tada visa grandinė galėtų komunikuoti teisingai. O dabar gaunasi, kad kiekvienas už mane aukščiau esantis žmogus bando mane įtikinti savo tiesa, pamokyti, suvadovauti. Kiek per dieną sutinku žmonių? Kiekvienas įtakojam kito pasaulį ir taip ratilais viskas pasileidžia tolyn.

Vykstantys įvykiai rodo, kad jau laikas pažinti kas mes iš tikro esame ir kodėl. Tikrai ne tik kraujas ir mėsa. Todėl ir trečioko ugdymo programą žvelgsiu per šio klausimo perspektyvą.

Nuorodos.

Apie ugdymą šeimoje ir visus dokumentus: https://ugdymasseimoje.lt/pradedantiems/

Labai patogus puslapis darbui su BUP: www.emokykla.lt

Vykstantys įvykiai: Vienoliktokės pranešimas apie realią situaciją mokykloje